Tiếp cận Di sản Việt Nam qua Nghệ thuật Đương đại

Bên cạnh những đền đài và các biểu hiện văn hoá, “di sản” còn có thể được hiểu như một câu chuyện về quá khứ hiện đang đi tìm ý nghĩa và chỗ đứng của nó trong bối cảnh đương đại, nhằm xác định bản sắc của dân tộc, quốc gia. Các câu chuyện lịch sử, tập quán dân gian, và các hình thức nghệ thuật là những ví dụ điển hình cho sự đa dạng trong cách khảo sát và thể hiện di sản Việt Nam.

Qua quá trình thực hành nghệ thuật của mình, các nghệ sĩ đương đại Việt Nam đang dần khẳng định bản thân, vượt lên trên sự rập khuôn. Họ thể hiện và phản ánh phần di sản của riêng mình theo những cách độc đáo đậm tính cá nhân, thông qua nội dung tác phẩm hay qua việc thổi luồng hơi mới vào những chất liệu truyền thống. Dù là tôn vinh hay mỉa mai khi diễn giải phần di sản của mình, những nghệ sĩ này bắt đầu thiết lập một tầm nhìn mới về Việt Nam, với văn hoá, truyền thống và lịch sử trong bối cảnh hiện đại.

Đối diện với quá khứ, hiện tại và tương lai, họ góp phần vào việc xác định lại văn hoá Việt Nam, tại quê hương cũng như ở ngoại quốc. Với mong muốn tôn vinh những người nghệ sĩ này, Salon Saigon xây dựng một bộ sưu tập cố định, nhằm giúp làm phong phú thêm sự hiểu biết của người xem về di sản Việt Nam ở hiện tại cũng như tương lai. Với ý tưởng quảng bá văn hoá việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại, bộ sưu tập này tập hợp tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam được biết đến nhiều nhất cả trong và ngoài nước hiện nay.

Bộ sưu tập này của Salon Saigon do ông John Tue Nguyen sở hữu và được giám tuyển bởi nghệ sĩ Pháp gốc Việt Sandrine Llouquet, bao gồm các tác phẩm của nghệ sĩ Bùi Công Khánh, Tiffany Chung, Hà Mạnh Thắng, Hoàng Dương Cầm, Chinh Lê, Dinh Q. Lê, Lê Hoàng Bích Phượng, Lê Thừa Tiến, Lê Thúy, Nguyễn BanGa, Nguyễn Hữu Trâm Kha, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Linh, Oanh Phi Phi, The Propeller Group, Trần Trọng Vũ, Truc Anh, Trương Tiến Trà, Trương Tân và Võ Trân Châu cũng nhằm mục đích quảng bá các nghệ sĩ mới nổi. Bộ sưu tập tập trung vào cách mà các nghệ sĩ thể hiện quan điểm truyền thống và di sản đối với những vấn đề hiện tại

Copyright 2016 Salon Saigon