Salon Saigon Permanent Collection

December 31, 2017 - January 30, 2020

Artworks by Bùi Công Khánh, Tiffany Chung, Hà Mạnh Thắng, Hoàng Dương Cầm, Chinh Lê, Dinh Q. Lê, Lê Hoàng Bích Phượng, Lê Thừa Tiến, Nguyễn BanGa, Nguyễn Hữu Trâm Kha, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Linh, Oanh Phi Phi, The Propeller Group, Trần Trọng Vũ, Truc Anh, Trương Tiến Trà, Trương Tân and Võ Trân Châu.

Visits from Tuesday to Saturday, 9h-12h and 13h-18h

Approaching Heritage in Vietnamese Contemporary Art.

Aside from monuments and other cultural manifestations, heritage can be understood as a conventional discourse about the past which finds place in a contemporary context and helps define a national identity. Historical narrative, folk practices and the arts are among a variety of ways to examine and represent Vietnamese heritage.

Through their practice, contemporary Vietnamese artists are asserting their identity beyond clichés. They are expressing and reflecting on their own heritage in original and personal ways, either through the content of their works or through the revitalization of traditional mediums. Honoring their heritage or interpreting it satirically, their art begins to establish a new vision of Vietnam, its culture, traditions and history in the context of the present. Confronting the past, present and future, these artists participate in redefining Vietnamese culture, both locally and to the outside world.

Salon Saigon wants to pay tribute to them by creating a permanent collection that will enrich one’s understanding of Vietnamese present and future heritage. Based on the idea of promoting Vietnamese culture through contemporary art production, this collection gathers works from the most locally and internationally recognized Vietnamese artists working today.

The Salon Saigon Private Collection is owned by John Tue Nguyen and has been curated by the French-Vietnamese artist Sandrine Llouquet.

More detail about the Permanent Collection


Bên cạnh những đền đài và các biểu hiện văn hoá, “di sản” còn có thể được hiểu như một câu chuyện về quá khứ hiện đang đi tìm ý nghĩa và chỗ đứng của nó trong bối cảnh đương đại, nhằm xác định bản sắc của dân tộc, quốc gia. Các câu chuyện lịch sử, tập quán dân gian, và các hình thức nghệ thuật là những ví dụ điển hình cho sự đa dạng trong cách khảo sát và thể hiện di sản Việt Nam.

Qua quá trình thực hành nghệ thuật của mình, các nghệ sĩ đương đại Việt Nam đang dần khẳng định bản thân, vượt lên trên sự rập khuôn. Họ thể hiện và phản ánh phần di sản của riêng mình theo những cách độc đáo đậm tính cá nhân, thông qua nội dung tác phẩm hay qua việc thổi luồng hơi mới vào những chất liệu truyền thống. Dù là tôn vinh hay mỉa mai khi diễn giải phần di sản của mình, những nghệ sĩ này bắt đầu thiết lập một tầm nhìn mới về Việt Nam, với văn hoá, truyền thống và lịch sử trong bối cảnh hiện đại.

Đối diện với quá khứ, hiện tại và tương lai, họ góp phần vào việc xác định lại văn hoá Việt Nam, tại quê hương cũng như ở ngoại quốc. Với mong muốn tôn vinh những người nghệ sĩ này, Salon Saigon xây dựng một bộ sưu tập cố định, nhằm giúp làm phong phú thêm sự hiểu biết của người xem về di sản Việt Nam ở hiện tại cũng như tương lai. Với ý tưởng quảng bá văn hoá việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại, bộ sưu tập này tập hợp tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam được biết đến nhiều nhất cả trong và ngoài nước hiện nay.

Bộ sưu tập này của Salon Saigon do ông John Tue Nguyen sở hữu và được giam tuyển bởi nghệ sĩ Pháp gốc Việt Sandrine Llouquet, bao gồm các tác phẩm của nghệ sĩ:

Bùi Công Khánh, Tiffany Chung, Hà Mạnh Thắng, Hoàng Dương Cầm, Chinh Lê, Dinh Q. Lê, Lê Hoàng Bích Phượng, Lê Thừa Tiến, Lê Thúy, Nguyễn Ban Ga, Nguyễn Hữu Trâm Kha, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Linh, Phi Phi Oanh, The Propeller Group, Trần Trọng Vũ, Truc Anh, Trương Tiến Trà, Trương Tân and Võ Trân Châu.

  • December 31, 2017 - January 30, 2020