Lingering at the Peculiar Pavilion, by Võ Trân Châu

April 13, 2017 - May 30, 2017

Võ Trân Châu (b. 1986 in Ho Chi Minh City, Vietnam) graduates from the Fine Art University of Ho Chi Minh City. Trân Châu is interested in investigating contemporary society through individuals’ relations with each other and with the public. Born into a family of traditional embroiderers, she understands the languages of threads and fabrics, and chooses textile as the materials for her art practice. She employs found fabrics and used clothing, and items that are deeply personal and reflect private histories of different individuals to explore their connections with contemporary society in Vietnam.

Since the 6-month long residency at Sàn Art Laboratory in mid-2015, Trân Châu has been tracing a few amongst the descendants of the Nguyễn dynasty (1802-2945) to create ‘Water-image’. This work remakes Long cổn, the emperor’s ritual garment , by sowing together patches of the descendants’ clothing. Continuing this research, linking the past historical context with the present, Trân Châu develops a body of work consisting of embroidered paintings, fabric sculptures, and a unique form of mosaic tapestry/painting not often seen in Vietnam. This solo exhibition creates an illusory space between forgetting and remembering, between current affairs and autobiographical elements, to create discourse on the psychology of our very era that seems to embody a recurrent uneasiness, looping between the past and future.


Võ Trân Châu (sn 1986, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Cô quan tâm tìm hiểu xã hội đương đại thông qua tương tác trong các mối quan hệ giữa con người với nhau và với tập thể. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về nghề thêu, cô trân trọng ngôn ngữ của chỉ, vài, chọn chúng cùng quần áo cũ – những đồ vật lưu giữ lịch sử cá nhân – làm công cụ nghệ thuật cho thực hành của mình.

Từ phiên lưu trú sáng tác dài 6 tháng với Sàn Art Laboratory giữa năm 2015, Trân Châu theo dấu những hậu duệ của nhà Nguyễn (1802-1945) để thực hiện tác phẩm ‘Thuỷ ảnh’, một phiên bản Long cổn ghép từ những chiếc áo của các hậu duệ mà cô tiếp xúc. Kéo dài nghiên cứu về triều Nguyễn, kết nối thời gian, bối cảnh lịch sử đó với hiện tại, Trân Châu phát triển các tác phẩm tiếp theo gồm tranh thêu, điêu khắc vải, tranh cắt ghép mosaic hiếm thấy ở Việt Nam. Triển lãm cá nhân này tạo dựng một không gian hư ảo giữa quên và nhớ, giữa thời sự và tự sự, bàn về thời thế và tâm thế với nỗi khắc khoải xoáy vòng từ quá khứ đến hiện tại.

  • April 13, 2017 - May 30, 2017