Talk: Identity in the Practice of Self-Portraiture in Vietnam and Oversea, by Tri Phuong (for Dogma Prize)

July 19, 2024

4:00 am

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Salon Saigon hận hạnh hợp tác với Giải thưởng Dogma để tổ chức một buổi nói chuyện với diễn giả Tri Phương về chủ đề của Giải thưởng Dogma 2017. Giải thưởng Dogma được thành lập vào năm 2009 dưới sự tài trợ độc lập của Bộ sưu tập Dogma. Giải thưởng được tổ chức mỗi hai năm, và Giải thưởng Dogma năm 2017 này sẽ là lần thứ Năm. Mục đích của Giải là nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống ở cả trong và ngoài nước, thông qua trọng tâm là các tác phẩm Tự Hoạ, ở mọi hình thức sáng tác.

Thông tin thêm về Giải thưởng Dogma: www.dogmaprize.vn

Vào cửa miễn phí
Đăng ký chỗ ngồi: email info@salonsaigon.com
Hạn chót đăng ký: 22:00, 10/03/ 2017

Về trọng tâm của Giải thưởng:
Chủ đề Tự hoạ đã có một bề dày phát triển đáng ghi nhận trong lịch sử văn minh loài người, được đóng góp bởi các nghệ sĩ tìm cách diễn đạt chính bản thân mình nhằm tạo nên những góc nhìn ẩn dụ đối với nền văn hoá và bối cảnh xã hội mà họ đang tồn tại. Giải thưởng Dogma tôn vinh chặng đường kiến tạo nghệ thuật và tri thức của nghệ sĩ, cũng như nghị lực để vượt qua sự giằng xé giữa bản ngã sâu kín bên trong và mong muốn bộc bạch tâm can thực sự của mình ra ngoài xã hội.

Với nghệ thuật tự hoạ, luôn hiện hữu câu hỏi về danh tính của một người nghệ sĩ và tác phẩm của mình. Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, khi Việt Nam với vai trò một quốc gia và các nghệ sĩ Việt Nam đại diện cho một thế hệ đều đang tìm cách thể hiện mình, thì những sự thật mà họ phô bày trong quá trình tự hoạ vẫn ẩn chứa nhiều sự phức tạp và nét mơ hồ.

Điều gì nằm bên dưới cố gắng của nghệ sĩ để tự khắc hoạ các nhân dạng khác nhau của mình?

Về diễn giả Tri Phương:

Tri Phương là một ứng viên tiến sĩ ở khoa Nhân học, đại học Yale. Anh từng là một cử nhân Fulbright ở Việt Nam (2015 – 2016), nghiên cứu về các công nghệ truyền thông mới, văn hoá của những người trẻ ở thành phố, và giao tiếp kỹ thuật số ở TP. HCM, Việt Nam. Trước khi bắt đầu đi học tiến sĩ, anh làm việc ở nhiều lĩnh vực với cương vị một nhà tổ chức cộng đồng, biên tập báo chí, và tư vấn giáo dục. Anh là cựu sinh viên của Harvard College (bằng cử nhân Xã hội học năm 2003) và Harvard Kennedy School of Government (bằng Thạc sĩ Hành chính công năm 2007).
_____________________________

Salon Saigon is pleased to collaborate with Dogma Prize to host a talk by Tri Phuong about the topic of the Dogma Prize 2017. The Dogma Prize was established in 2009 and is funded by the independent Dogma Collection. The Prize occurs approximately every two years, and the upcoming Dogma Prize 2017 will be the fifth. The purpose of the Prize is to encourage and promote Vietnamese artists, whether resident in Vietnam or overseas, through a focus on Self-portraiture, of all disciplines.

More information on Dogma Prize: www.dogmaprize.vn

Free entrance
RSVP via email at info@salonsaigon.com
RSVP Deadline: 22:00, 10/03/ 2017

About the Topic:

Self-portraiture has a long and distinguished history throughout human civilization, and involves those practiced in self-expression providing their views on themselves, as a metaphor for the cultures and societies in which they live. The Dogma Prize celebrates this intellectual artistic endeavor as well as the courage to overcome the struggle between the private, introverted self and the desire to overtly portray the artist’s true self-identity.

There is always the question of an artist’s identity and his artwork, especially in self-portraiture. Because in this global age, while Vietnam as a nation and Vietnamese artists as a generation present themselves, in their truths also lies complexities and confusions.

What lies beneath the artists’ effort to portray their own identities?

About Speaker Tri Phuong:

Tri Phuong is a PhD Candidate at Yale University’s Department of Anthropology. He was a Fulbright in Vietnam grantee (2015-2016) studying new media technologies, urban youth cultures, and digital communities in Ho Chi Minh City, Vietnam. Prior to graduate studies, Tri has worked in different capacities as a community organizer, newspaper editor, and education consultant. He is an alumnus of Harvard College and the Harvard Kennedy School of Government (Social Studies 2003, Master in Public Policy 2007).

  • July 19, 2024
  • 4:00 am