Artist Talk by Daniel Rode: Who´s afraid of Conceptual Art…?

October 18, 2017

8:00 am

*** Please scroll for English***

Buổi trò chuyện cùng Daniel Rode: Who’s afraid of Conceptual Art…?” (Ai sợ hãi Nghệ thuật Ý Niệm”?)

Tại Salon Saigon, Thứ Ba 19/10/2017 lúc 19h

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

Trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ tháng 9/2017, nghệ sĩ người Đức Daniel Rode (sinh năm 1971) là nghệ sĩ thường trú tại Viện Goethe Hà Nội thông qua gói học bổng Kulturstiftung des

Freistaates Sachsen. Anh đang tham gia “Tháng thực hành nghệ thuật”, một dự án của tổ chức Heritage Space Hà Nội cũng như sẽ tham gia giảng dạy một tuần tại Đại học Hà Nội và Huế.

Cách thức thực hành nghệ thuật của anh dựa trên các khái niệm, thường làm việc với các chủ đề trong hội hoạ và nghệ thuật sắp  đặt.

Bài nói “Who’s afraid of Conceptual Art…?”  sẽ bao hàm một số dự án nghệ thuật của Daniel Rode trong những năm gần đây cùng với phần giới thiệu chung về Nghệ thuật Ý Niệm.

Vui lòng đăng ký tại email: info@salonsaigon.com (số lượng chỗ có giới hạn)

Xem thêm thông tin về nghệ sĩ tại: http://www.danielrode.de/


Artist talk by Daniel Rode: Who´s afraid of Conceptual Art…?

 

at Salon Saigon, Oct 19th 2017 from 7pm

 

Language: English and Vietnamese

 

Since September and for three month the German artist Daniel Rode (born 1971) is

resident artist at the Goethe-Institute Hanoi with a stipend of Kulturstiftung des

Freistaates Sachsen. He participates in the Month of Art Practice, an international

project by Heritage Space Hanoi. Besides that he will give one week classes at

University of Hanoi and Hue.

His art practice is conceptual based, often working with text in drawing and

installation.

The lecture Who´s afraid of Conceptual Art…? will cover several art project by

Daniel Rode of the last years, with an introduction on Conceptual Art in general.

Rsvp: info@salonsaigon.com  (limited seating available)

http://www.danielrode.de/

  • October 18, 2017
  • 8:00 am