Wedding Costumes And Rituals In South Vietnam

July 19, 2024

8:00 am

**PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Y Phục Và Lễ Nghi Trong Đám Cưới Nam Kỳ
Thời gian: Thứ Bảy, 22/ 6/2019 từ 18h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, phiên dịch tiếng Anh

Giá vé:
Trên trang ticketbox.vn: 150,000 đ (100,000 đ/ vé sinh viên và thành viên Salon Saigon)
Tại cửa vào: 170,000 đ (120,000 đ/ vé sinh viên và thành viên Salon Saigon)

Chương trình biểu diễn áo dài miền Nam với hình thức tổ chức đám cưới truyền thống của một gia đình cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nhằm hướng công chúng đến với vốn văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và của miền Nam nói riêng sẽ là một buổi trải nghiệm đầy thú vị giúp bạn hiểu hơn về cách điểm trang, y phục, nhạc lễ của người Việt. Trong khuôn khổ kiến thức ít ỏi, chúng tôi hy vọng gởi gấm đến các bạn về tinh hoa văn hóa Việt Nam mà nổi trội hơn hết là Y Phục và Âm Nhạc đại diện cho cái Vật Chất và Tinh Thần của người mình, thứ chất liệu làm nên Bổn Sắc và gắn kết người Việt hằng ngàn năm nay.

*** *** *** *** ***
Wedding Costumes And Rituals In South Vietnam
Date: Saturday, June 22, 2019 – 6pm
Language : English and Vietnamese

Entrance ticket :
Ticketbox : 150,000vnd (100,000vnd for students and Salon Saigon members )
At the door: 170,000 vnd (120,000vnd for students and Salon Saigon members

This program of exhibiting the Southern Ao dai through a traditional wedding of a family in the late XIX century and early XX century represents our tradition and culture of the nation in general and the South in particular. will be a very interesting journey for you to further understand the Vietnamese’s ways of dressage ceremonial music. In a humble scope of knowledge, we hope to give you the essence of the Vietnamese culture, but more specifically the Custom and Music that represents the people’s Physical and Spiritual values, the substance that constitutes our hues of self and connect the Vietnamese to each other throughout thousands of years.

  • July 19, 2024
  • 8:00 am
Book Online