Talk by Auralynn Nguyen: “An Immersion into the Avant-Garde Floral Art “Sogetsu”

January 19, 2018

3:00 am

Talk by Ikebana Instructor Auralynn Nguyen
“An Immersion into the Avant-Garde Floral Art “Sogetsu”
Language: English and Vietnamese
rsvp: info@salonsaigon.com

Auralynn began studying Sogetsu Ikebana under Kaz Yokou Kitajima of the Los Angeles chapter in 2012. Captivated by its idea of creating sculpture with nature, and its focus on merely the present. Since then she has studied abroad in Japan on numerous occasions under Takenaka Reiko and at the Sogetsu Headquarters in Tokyo. An active member of the Sogetsu Teachers Association, she regularly showcases her work at their annual exhibitions in various locations, primarily Los Angeles and Tokyo, Japan. As of 2016, she resides mostly in Vietnam in hopes of spreading the idea of “floral sculpture” to the region.

————————–————————–——————

Trò chuyện cùng Auralynn Nguyễn – Giáo viên hướng dẫn Nghệ thuật cắm hoa Ikebana
“Chìm đắm trong trường phái cắm hoa đương đại “Sogetsu”
Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt
Email đăng ký: info@salonsaigon.com

Auralynn bắt đầu nghiên cứu trường phái Sogetsu Ikebana tại Kaz Yokou Kitajima – chi nhánh ở Los Angeles vào năm 2012. Chị đã bị cuốn hút bởi ý tưởng trang trí với các yếu tố thiên nhiên, tập trung vào tĩnh tại. Kể từ đó, chị đã đến Nhật Bản rất nhiều lần để học với Takenaka Reiko cũng như tại Trụ sở chính Sogetsu ở Tokyo. Nhanh chóng trở thành thành viên tích cực của Hiệp hội Giáo viên Sogetsu, chị thường xuyên giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm thường niên của Hội tại rất nhiều nơi, chủ yếu là ở Los Angeles và Tokyo, Nhật Bản. Kể từ năm 2016, chị chủ yếu cư trú tại Việt Nam với hy vọng phổ biến ý tưởng “tạo hình bằng hoa” đến công chúng

  • January 19, 2018
  • 3:00 am