Talk: “On the disappearance, degradation, and mutations of colonial heritage” by Fanny Quertamp

March 20, 2017

7:00 am

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Trò chuyện: Về sự mai một, xuống cấp, và biến dạng của di sản thuộc địa

Giá vé:
100,000 VNĐ (vé phổ thông)
50,000 VNĐ (vé học sinh. sinh viên. Cần xuất trình thẻ sinh viên hợp lệ)
Link mua vé: https://ticketbox.vn/event/tro-chuyen-ve-su-mai-mot-xuong-cap-va-bien-dang-cua-di-san-thuoc-dia-64541/40022

“Di sản văn hoá là linh hồn, lịch sử, cũng như danh tính của một thành phố.

Vào đầu những năm 1990, nhận thức rõ ràng về nguy cơ biến mất của các di sản văn hoá kiến trúc ở trung tâm thành phố do ảnh hưởng của việc mở cửa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các nhà chức sách của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu một cuộc nghiên cứu để liệt kê và ghi chép các di tích lịch sử và kiến trúc của thành phố, với mục đích bảo vệ chúng. 20 năm sau khi nghiên cứu này bắt đầu, chúng ta có thể nói gì về hiện trạng của di sản văn hoá kiến truc của thành phố này?”

Salon Saigon thân mời các bạn đến buổi nói chuyện với tiến sĩ Fanny Quertamp về công việc của bà trong quá trình nghiên cứu và danh sách ghi chép các di tích kiến trúc ở TP. HCM, tập trung vào một số toà nhà nhất định.

Bắt đầu làm việc ở Việt Nam từ năm 1996, tiến sĩ Fanny Quertamp đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và dự án hợp tác trong ngành quy hoạch đô thị. Trong 30 năm, bà liên kết với các viện nghiên cứu khoa học cũng như các cấp chính quyền Việt Nam để điều phối dự án ở cả Hà Nội và TP.HCM. Từ năm 2010, tiến sĩ Quertamp bắt đầu tập trung vào các vấn đề xoay quanh di sản văn hoá kiến trúc. Bà tổ chức các hoạt động khác nhau (nghiên cứu hàn lâm, khoá tập huấn, workshop, khảo sát kỹ thuật, và hội thảo) về cách thức, công cụ ký thuật, và chính sách công liên quan đến các di sản văn hoá kiến trúc Việt Nam.

Tiến sĩ Quertamp hiện là đồng giám đốc của PADDI – Trung tâm dự váo và Nghiên cứu đô thị TPHCM. Dưới sự giám sát và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TPHCM, PADDI có nhiệm vụ chính là hỗ trợ thể chế và kỹ thuật cho các cơ quan chuyên môn của Thành phố trong lĩnh vực đô thị.

Thông tin về PADDI: http://paddi.vn/vi/

_________________________________

Talk: On the disappearance, degradation, and mutations of colonial heritage

Entrance fee:
100,000 VND (General ticket)
50,000 VND (Student ticket. Need to show approrpiate student ID at the door)
Ticket link: https://ticketbox.vn/event/tro-chuyen-ve-su-mai-mot-xuong-cap-va-bien-dang-cua-di-san-thuoc-dia-64541/40022

“A city’s heritage is its soul, its history, its identity.

In the early 1990, aware of the threat of disappearance of the heritage in historical center under the effects of the economic opening, local authorities started a study to inventory the historical and architectural heritage of Ho Chi Minh city with a view to its protection. 20 years later, what can we say about the state of our city’s heritage?”

Salon Saigon is honored to invite you to a talk with Dr. Fanny Quertamp to hear about her work in this inventory, with focus on specific buildings in Ho Chi Minh City.

Working in Vietnam since 1996, Dr. Fanny Quertamp conducted several research and collaborative projects in the urban planning field. During 20 years, she managed projects in Hanoi and Ho Chi Minh City, in partnership with Vietnamese scientific institutions and local authorities. From 2010, Dr. Quertamp becomes more involved particularly in heritage issues. She organized different activities (academic research, training course, workshops, technical missions, and conferences) on methods, technical tools, and public policies regarding Vietnamese architecture heritage.

Dr. Quertamp currently serves as associate director of PADDI – the Ho Chi Minh City Urban Development Management Support Centre. Under the supervision and instruction of Ho Chi Minh City People’s Committee, PADDI is tasked with providing institutional and technical assistance to the city’s specialist agencies in urban management.

More information about PADDI: http://paddi.vn/vi/

  • March 20, 2017
  • 7:00 am