June 23, 2019

8:00 am

** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Toạ đàm: Đạo Cao Đài và Hội Tam Điểm
Bởi Tiến sĩ Trần Thu Dung

Thời gian: Thứ Hai, 24/06/2019 từ 18h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và phiên dịch Tiếng Anh

Giá vé:

Đặt trên trang ticketbox.vn: 130,000 (vé sinh viên và thành viên Salon Saigon: 80,000)
Tại cửa vào Salon Saigon: 150,000 (vé sinh viên và thành viên Salon Saigon: 100,000)

Đaọ Cao Đài là tôn giáo mới ở Việt Nam được thành lập 1926. Một tôn giáo tổng hợp các tín ngưỡng trên thế giới và phong thánh một số nhà văn nổi tiếng như V Hugo, Lý Thái Bách, Nguyễn Bình Khiêm…

Nhà nghiên cứu, nhà văn Trần Thu Dung sẽ vén màn bí mật của Đaọ này qua mối quan hệ với Hội Tam Điểm trong buổi nói chuyện tại Salon Saigon vào ngày thứ Hai, 24/06 lúc 18h00.

** Vài nét về diễn giả:

Trần Thu Dung là Tiến sĩ về Triết học và Văn học (Đại học Paris VII), là nhà văn và nhà nghiên cứu về văn hoá. Bà cũng là cựu giáo sư từng giảng dạy tại trường ENS Hà Nội. Các chủ đề nghiên cứu của bà bao gồm Hội Tam Điểm, sự biến đổi văn hoá, Đạo Cao Đài…

** Các thư mục tra cứu:

– Thư mục sách văn học tiếng Pháp liên quan đến Việt Nam (đồng tác giả Hoàng Ngọc Hiến), nxb Lao Đông. 2010

– Le Caodaisme et Victor Hugo (Đaọ Cao Đaì và VH) nxb Thế giới, 2011

– La Franc-maconnerie en Indochine et le role des premiers membres Indochinois dans la lutte pour l’independance et la conservation de la culture et langue vietnamiennes

-Hội Tam Điểm và vai trò của thành viên Tam Điểm đầu tiên trong công cuộc bảo vệ ngôn ngữ và giành độc lập dân tộc, nxb Illuminati 2012

– Les empreintes du Vietnam à travers les noms des rues en France (Dấu ân Việt Nam qua tên những con đường của Pháp) nxb Thông tin văn hoá, 2013

– Badawi, Atrad Mohed, roman, traduction, livre en bilingue (Badawi, dịch tiểu thuyết của Altrad Mohed, sách song ngữ) nxb Văn hoc, 2017

– Nostalgie (Thương nhớ tự hòa) nxb Tổng hợp TP HCM, 2017.
— — — —
Conference: Caodaism and Freemasonry
By Dr Tran Thu Dung

Monday, June 24th, from 6pm
Language: Vietnamese and English

Tickets:
– On Ticketbox.vn: 130,000 vnd (students and Salon Saigon members: 80,000vnd)

– At the door: 150,000 vnd (students and Salon Saigon members: 100,000vnd)

** A synthesis of cults of the world, Caodaism is a religion founded in Vietnam in 1926 that sanctifies famous writers such as Victor Hugo, Li Tei Po, Nguyen Binh Khiem …

During this presentation, Dr. Tran Thu Dung will reveal some of the secrets of Caodaism and in particular its relationship with Freemasonry.

Trần Thu Dung is a Doctor of Philosophy and Literature (University Paris VII), a writer and culture researcher. She is also former professor of ENS Hanoi.

Her research topics include Freemasonry, Acculturation, Caodaism…

Bibliography:
– Thư mục sách văn học tiếng Pháp liên quan đến Việt Nam (đồng tác giả Hoàng Ngọc Hiến), nxb Lao Đông. 2010

– Le Caodaisme et Victor Hugo (Đaọ Cao Đaì và VH) nxb Thế giới, 2011

– La Franc-maconnerie en Indochine et le role des premiers membres Indochinois dans la lutte pour l’independance et la conservation de la culture et langue vietnamiennes

-Hội Tam Điểm và vai trò của thành viên Tam Điểm đầu tiên trong công cuộc bảo vệ ngôn ngữ và giành độc lập dân tộc, nxb Illuminati 2012

– Les empreintes du Vietnam à travers les noms des rues en France (Dấu ân Việt Nam qua tên những con đường của Pháp) nxb Thông tin văn hoá, 2013

– Badawi, Atrad Mohed, roman, traduction, livre en bilingue (Badawi, dịch tiểu thuyết của Altrad Mohed, sách song ngữ) nxb Văn hoc, 2017

– Nostalgie (Thương nhớ tự hòa) nxb Tổng hợp TP HCM, 2017.

  • June 23, 2019
  • 8:00 am